Klauzula RODO

KLAUZULA RODO
czyli
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych Administratorem jest: e-Ares  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskiech 200/400, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357737, posiadająca numery NIP 5222952057 oraz REGON 142408455 oraz kapitał zakładowy 100 000 zł opłacony w całości. Dane kontaktowe znajdzie Pani/Pan w ostatnim akapicie niniejszej informacji.

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Przetwarzamy dane podane nam w jednym z elektronicznych formularzy dostępnych na naszych stronach internetowych: polison.pl lub które zostały przekazane nam za Pani/Pana zgodą. Są to: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres IP lub inne identyfikatory internetowe.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytań przekazywanych nam za pomocą formularzy elektronicznych lub w innej korespondencji do nas. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do naszych działań marketingowych jest dobrowolne. Taka zgoda może być odwołana w każdym czasie, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem naszych czynności podjętych przed jej wycofaniem.

Które dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe podane nam poprzez wypełnienie jednego z elektronicznych formularzy dostępnych na naszej wirynie  polison.pl (zwanej dalej "Serwisem") lub które zostały przekazane nam za Pani/Pana zgodą. Są to: imię i nazwisko, adres email, Tnumer telefonu, adres IP lub inne identyfikatory internetowe.

W jakim celu będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane, które Pani/Pana dotyczą, są nam potrzebne:
 • w celu obsługi zapytań, które otrzymujemy za pośrednictwem formularzy w Serwisie;
 • aby prowadzić działania marketingowe;
 • w celu negocjowania, przygotowania, wykonania umowy;
 • w celu ustosunkowania się do ewentualnych roszczeń kierowanych do nas lub wykazania zasadność naszych roszczeń oraz w celu realizacji naszych praw.
Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
 • prawnie uzasadnione interesy Administratora;
 • wykonanie umowy z osobą której dotyczą dane;
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze;
 • zgoda osoby, której dane dotyczą.

Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe? Jesteśmy uprawnieni do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych następującym grupom odbiorców:
 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki w ramach naszej firmy;
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług w naszym imieniu i/lub na naszą rzecz (takich jak dostawcy usług IT, firmy prowadzące dla nas marketing internetowy);
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe? W przypadku danych uzyskanych w formularza - aktywnie przetwarzamy dane przez okres dwóch miesięcy od ostatniego kontaktu z nami, nie dłużej jednak niż do otrzymania żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych. W przypadku umowy - przez okres jej trwania, a następnie przez okres, w jakim może Pani/Pan wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (tzn. w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń).

Informacje dodatkowe
Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej. Nie podejmujemy decyzji w oparciu o automatyczne profilowanie. Mechanizmy automatycznego profilowania stosujemy wyłącznie w celu dostarczenia Pani/Panu odpowiednio dobranej treści ofert i informacji marketingowych. Nie przetwarzamy szczególnych ("wrażliwych") danych osobowych.

osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”, z zastrzeżeniami wynikającymi z mocy prawa) lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody;
 • jeśli podstawą przetwarzania jest za zgodą osoby, której dotyczą: prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem naszych czynności podjętych przed jej wycofaniem.
Jeżeli przypuszcza Pani/Pan, że nasze wyjaśnienia lub działania są wadliwe, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@e-ares.pl lub pocztą tradycyjną na adres: e-Ares Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200/400, 02-486 Warszawa.