Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie Polison
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego (dalej zwanego Serwisem), w skład którego wchodzą strony internetowe dostępne pod adresem:
  • polison.pl,
  • demo.polison.pl,
  • demo1.polison.pl,
  • demo2.polison.pl,
 2. Właścicielem serwisu (zwanym dalej Usługodawcą) jest spółka Avangard System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-091) przy ul. Bronowickiej 38/5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540963, posiadająca numery NIP: 6772385799 oraz REGON: 360649658.
 3. Do usług świadczonych przez Serwis należą w szczególności:
  1. prezentacja oprogramowania POLISON i obszarów jego zastosowania,
  2. prezentacja usług związanych z ww. oprogramowaniem świadczonych przez Świadczeniodawcę oraz podmioty powiązane;
  3. udostępnianie stron demonstracyjnych programu POLISON;
  4. obsługa korespondencji przysłanej za pomocą formularza kontaktowego lub poczty e-mail (odpowiedzi na pytania, dostarczanie dalszych informacji przesyłanie materiałów związanych z treścią Serwisu oraz przesyłanie ofert - zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika).
 4. Serwis ma charakter informacyjny i nie umożliwia nabycia towarów ani usług. W szczególności serwis nie umożliwia nabycia usług związanych z systemem POLISON. Umowy dotyczącye wykorzystania POLISON zawierane są w drodze negocjacji drogą mailową, telefoniczną lub poprzez spotkania przedstawicieli zainteresowanych podmiotów.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
 6. Serwis, a w szczególności jego interfejs i funkcjonalności oraz rozwiązania nawigacyjne, prezentowane w nim treści, logotypy, elementy graficzne oraz oprogramowanie wchodzące w skład Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

§ 2. Definicje pojęć

Demo (wersja demonstracyjna systemu Polison) – część serwisu dostępna na stronach, będąca przykładem zastosowania systemu Polison i prezentująca przykładowy interfejs. Demo udostępnione jest wyłącznie w celu umożliwienia zapoznania się z interfejsem i funkcjonalnościami systemu przez osoby potencjalnie zainteresowane jego odpłatnym wykorzystaniem.

Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający Usługobiorcy przekazanie za pośrednictwem Serwisu korespondencji adresowanej do Usługodawcy.

Polison - program komputerowy służący do automatyzacji procesów sprzedaży ubezpieczeń oraz obsługi osób ubezpieczonych, a także administrowania kontraktami ubezpieczeniowymi.

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług droga elektroniczną

Serwis – strony internetowe prowadzona przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym polison.pl, demo.polison.pl, demo1.polison.pl, demo2.polison.pl. Nie stanowią części serwisu inne strony internetowe w sub-domeach domeny polison.pl, to znaczy strony dostępne pod adresami [dowolna-nazwa].polison.pl. Moga być one zarządzane przez inne podmioty oraz posiadają oddzielne regulaminy świadczenia usług.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

Usługodawca – Avangard System Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-091) przy ul. Bronowickiej 38/5, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540963, posiadająca numery NIP 6772385799 oraz REGON 360649658


§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę http oraz posiadanie przez Usługobiorcę:
  • dostępu do sieci Internet,
  • komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
  • zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,
  • ekranu o minimalnej rozdzielczości 1024 x 768 pikseli,
  • łącza internetowego o minimalnej przepustowości 128 (Kbit/s).
 2. Do otrzymania i odczytu korespondencji w postaci poczty elektronicznej (e-mail) niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Do odczytu załączników do poczty elektronicznej oraz dokumentów generowanych przez Serwis niezbędne jest posiadanie programu obsługującego pliki danego typu (w szczególności *.pdf oraz *.jpg).
 4. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać z zasobów niniejszego Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Świadczeniodawca adresuje swoje usługi wyłącznie do przedsiębiorców. Serwis stanowi zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. Rozpoczęcie negocjacji i/lub przedstawienie oferty mogą być uzależnione od zidentyfikowania przedsiębiorcy zainteresowanego współpraca (nazwa, REGON).
 6. Usługi opisywane w Serwisie są po podpisaniu stosownych umów wykonywane pod innymi adresami internetowymi niż podane w §1 Ust 1 (własnymi lub należącymi do osób trzecich). Treści znajdujące się pod konkretnym adresem mailowym zawierają właściwy dla danego adresu regulamin różniący się od niniejszego dokumentu.
 7. Przedstawiane w treści serwisu przykłady zastosowania programu Polison nie mają charakteru porady ani nie dają gwarancji powodzenia przedsięwzięć biznesowych opartych o działanie tego oprogramowania.

§ 4. Zasady korzystania z Demo

 1. Celem udostepnienia stron demonstracyjnych jest wyłącznie przybliżenie Użytkownikom oferty Świadczeniodawcy.
 2. Demo ma charakter poglądowy, to znaczy zawiera jedynie przykładowe obszary działań systemu oraz wybrane jego funkcjonalności. Nie stanowi kompletnego zobrazowania oferty. Niektóre funkcje mogą być nieaktywne.
 3. Zabronione jest prezentowanie Demo stronom trzecim bez podania nazwy systemu (Polison) oraz jednoczesnego powołania się na adres internetowy Serwisu (www.polison.pl)
 4. Demo nie ma charakteru oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego oraz nie obrazuje konkretnych ofert składanych przez Usługodawcę, które mogą różnić się funkcjonalnie i graficznie od prezentowanych rozwiązań.
 5. Dane użyte w Demo (nazwa ubezpieczeń, nazwa Ubezpieczającego, dane ubezpieczonych, stawki, składki itd.) są fikcyjne.
 6. Usługobiorca podczas zapoznawania się z Demo zobowiązany jest do wpisywania fikcyjnych danych w miejscu przeznaczonym na dane potencjalnego ubezpieczonego. Wpisywanie w formularzach Demo własnych danych lub danych innych osób jest zabronione.
 7. Usługodawca zawiera umowy z przedsiębiorcami w drodze negocjacji. Udostepnienie Demo nie stanowi obietnicy zawarcie umowy o nabycie programu ani o świadczenie usług, jak również nie prezentuje konkretnego zakresu poszczególnych ofert.
 8. Demo korzysta z testowej wersji platformy płatniczej, w której wszelkie płatności zostają przez system uznane za wykonane pomimo braku rzeczywistego przelewu środków. Potwierdzenia płatności generowane przez Demo są fikcyjne.
 9. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek wpłat na podstawie przykładowo wygenerowanych poleceń przelewu.
 10. Za pomocą Demo nie jest możliwe wykonywanie rzeczywistych czynności, a w szczególności zawieranie żadnych umów.

§ 5. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenia właściwych zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych – firewall.

§ 6. Rezygnacja z usług

 1. Rezygnacja z usług jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu przeglądania serwisu i/lub używania formularza kontaktowego.

§ 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego Serwisu można złożyć w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@polison.pl,
  2. telefonicznie: na numer + 48 12 3988389 (opłata wg stawki operatora osoby telefonującej), godziny pracy: poniedziałek – piątek 10:00 – 17:00,
  3. korespondencyjnie na adres: Avangard System Sp. z o.o., 30 – 091 Kraków, ul. Bronowicka 38/5.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać następujące informacje:
  1. dane osoby zgłaszającej reklamację, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  3. wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Spółka Avangard System sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług wymienionych w§ 1 ust świadczonych drogą elektroniczną 3 na rzecz Usługobiorców. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), firma którą reprezentuje Użytkownik. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia skorzystanie z formularza kontaktowego. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz prawo do żądania ich usunięcia.
 2. Modyfikacja danych osobowych możliwa jest na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: biuro@polison.pl lub listem poleconym.
 3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Dane osobowe gromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom lub podmiotom – wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej nazwy strony oraz nazwy „Polison” należą do Usługodawcy.
 3. Niniejszy serwis nie umożliwia zawarcia umowy o użytkowanie systemu POLISON. Umowy takie zawierane są wyłącznie z przedsiębiorcami w drodze negocjacji poprzez korespondencję elektroniczną lub negocjacje bezpośrednie.
 4. Świadczenie przez Avangard System Sp. z o.o. drogą elektroniczną usług wynikających z tak zawartej umowy opiera się na innym regulaminie, stanowiącym załącznik do umowy licencyjnej.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 wrześnie 2016 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczna
Zapraszamy do kontaktu:
Copyright 2017 by Polison
All right reserved.