Polityka prywatności stosowana przez serwis Polison
Szanowni Państwo!

Prywatność użytkowników odwiedzających nasz Serwis jest dla nas bardzo istotna. Poniżej przedstawiamy Państwu zasady, jakimi się kierujemy, aby zachować najwyższe standardy poszanowania prywatności i poufności, a także aby spełnić postanowienia obowiązujących przepisów prawa.

  INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania innych informacji o użytkownikach oraz stosowania tzw. Cookies (ciasteczek). Zasady te mają zastosowanie w domenach:
  • polison.pl
  • demo.polison.pl
  • demo1.polison.pl
  • demo2.polison.pl
   zwanych dalej “Serwisem”.
 2. Serwis prowadzony jest przez firmę Avangard System Sp. z o.o., zwaną dalej „Administratorem”. Pełne dane Administratora są następujące: Avangard System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-091) przy ul. Bronowickiej 38/5, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540963, posiadająca numery NIP: 6772385799 oraz REGON: 360649658.
 3. W rozumieniu niniejszego regulaminu nie są częścią Serwisu strony znajdujące się w innych niż wymienione w punkcie 1 subdomenach domeny polison.pl, które mogą posiadać oddzielne regulaminy i być zarządzane przez inne niż Administrator podmioty.
 4. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 5. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem ww. serwisów jest Avangard System Sp. z o.o.
 6. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.).
 7. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane zbierane są poprzez formularze lub poprzez mechanizm identyfikacji adresu e-mail znajdujący się w demonstracyjnej części systemu.
 9. Formularze danych osobowych znajdujące się w części demonstracyjnej programu Polison nie służą do wpisywania prawdziwych danych osobowych – należy wpisywać tam dane fikcyjne lub dowolne ciągi znaków. Dane te przechowywane są na takich zasadach, jak dane osobowe, jednak są cyklicznie usuwane z serwera.
 10. Użytkownik serwisu wypełniając formularz kontaktowy podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, nazwę firmy którą reprezentuje.
 11. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem mechanizmu potwierdzania adresu email są wykorzystywane do obsługi użytkowników, w szczególności do udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane poprzez formularz kontaktowy oraz do przedstawienia przez Administratora zaproszenia do negocjacji handlowych w zakresie oprogramowania o nazwie „Polison”. Wysyłanie Użytkownikowi dodatkowych informacji handlowych możliwe jest jedynie pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na otrzymywanie treści marketingowych. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie pola (check-boxu) przy zdaniu wyrażającym stosowną zgodę.
 12. Realizacja celów, o których mowa w p. 9 powyżej, może wymagać zasięgnięcia informacji u producenta oprogramowania Polison, firmy E-Ares Sp. z o.o. lub otrzymania wyceny usług informatycznych świadczonych przez strony trzecie. Wymaga to zebrania i przekazania producentowi danych o przedsiębiorcy zainteresowanym ofertą (planowany sposób użytkowania produktów będących w ofercie Administratora, liczb pracowników itd), jednak dane osobowe posiadane przez Administratora nie będą przekazywane.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług Serwisu. Wyrażenie zgody na obsługę zapytania składanego przez formularz kontaktowy (w tym wyrażenie zgody na kontakt zwrotny poprzez pocztę elektroniczną lub telefon) nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi.
 14. Użytkownik ma prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Modyfikacja danych możliwa jest na podstawie żądania, jakie należy zgłosić drogą mailową na adres: biuro@polison.pl lub telefonicznie pod numerem: +(48.12)3988380.
 15. Administrator zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 16. STOSOWANIE COOKIES
 17. Cookies („ciasteczka”) to nazwa plików gromadzonych przez przeglądarkę użytkownika, umieszczanych tam przez oprogramowanie Administratora, służące identyfikacji urządzenia użytkownika, wyświetlaniu w Serwisie zindywidualizowanych treści oraz gromadzenia danych statystycznych przez Administratora.
 18. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne – to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie zezwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,
  • Cookies trwałe – to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałego usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 19. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim. Użytkownik może dokonać za pomocą stosowanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione (zgodnie z funkcjami którymi dysponuje konkretna przeglądarka internetowa) w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 20. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania plików Cookies. Wyłączenie opcji przechowywania plików Cookies powoduje częściową utratę funkcjonalności strony internetowej i może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony internetowej.
 21. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.
 22. Serwis może używać oprogramowania pozwalającego na indywidualizowanie prezentowanych treści w zależności od tego, jakie treści zostały odwiedzone w Serwisie przez użytkownika.
 23. Sposoby zmiany ustawień Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach podane przez ich producentów można znaleźć pod następującymi adresami:
  • Przeglądarka Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
  • Przeglądarka Mozilla Frefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
  • Przeglądarka Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)
 24. UWAGI KOŃCOWE
 25. Pytania i uwagi dotyczące niniejszej „Polityki prywatności” można kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@polison.pl
 26. Niniejszy dokument został przyjęty przez zarząd Avangrad System Sp. z o.o. oraz zamieszczony w Serwisie w dniu 1.09.2016.
Polityka prywatności i plików cookies
Zapraszamy do kontaktu:
Copyright 2017 by Polison
All right reserved.